Home > O IZBIE > Statut Izby Handlowej

Statut Izby Handlowej

Statut Izby Handlowej Izrael-Polska

1. Pełna nazwa Izby: Izba Handlowa Izrael-Polska – zwana dalej Izbą

2, Izba zostanie zarejestrowana jako Zrzeszenie, zgodnie z Ustawą o Zrzeszeniach z 1980 roku, stając się w ten sposób podmiotem prawnym w myśl paragrafu 8 niniejszej ustawy

Cele Izby

3. a. Izba będzie miała na celu zacieśnianie i pogłębianie stosunków ekonomicznych i handlowych między Izraelem a Polską w takich dziedzinach jak przemysł, handel, rolnictwo, przemysł stoczniowy, bankowość, turystyka oraz współpraca naukowo-badawcza.
b. Izba działać będzie na rzecz nawiązania dwustronnych stosunków z podobnymi i równoległymi instytucjami i czynnikami w Izraelu i Polsce, które są zainteresowane w realizacji powyższych celów.
c. Izba udzielać będzie pomocy i porad swoim członkom przemysłowcom, eksporterom i importerom, oraz i tym wszystkim, którzy chcą działać na rzecz rozwoju stosunków ekonomicznych i handlowych między Izraelem a Polską.
d. Izba reprezentować będzie swoich członków w kontaktach z rządem, Ambasadą Polski, misjami gospodarczymi i wszystkimi czynnikami gospodarczymi i finansowymi zajmującymi się handlem między obydwoma państwami.
e. Izba będzie inicjować współpracę między Izraelem, a Polską w takich dziedzinach jak przemysł, handel, rolnictwo, przemysł stoczniowy, bankowość, turystyka oraz współpraca naukowo-badawcza.
f. Izba działać będzie na wszystkich płaszczyznach gospodarczych i społecznych
prowadzących do zacieśnienia relacji handlowych i gospodarczych między Izraelem a Polską.
g. Izba nie będzie zajmować się ani bezpośrednio ani pośrednio sprzedażą i działalnością handlową.

4. W celu realizacji celów statutowych, Izba:

a. Będzie inicjować kroki formalno – prawne i administracyjne których celem będzie ułatwienie i rozszerzenie stosunków gospodarczych i handlowych między Izraelem a Polską.
b. Izba pomoże w przeszkoleniu eksporterów i importerów , którzy prowadzą działalność handlową w Polsce.

c. Izba pomoże biznesmenom z Polski w nawiązaniu kontaktów z izraelskimi czynnikami gospodarczymi i przedstawicielami miejscowego sektora biznesowego.
d. Izba będzie upoważniona do udzielania rekomendacji i zaświadczeń w sprawach dotyczących jej działalności w ramach posiadanych prerogatyw.
e. Mając na celu pogłębienie kontaktów i wzbogacenie wiedzy o ekonomiczno – gospodarczych stosunkach między Izraelem a Polską, Izba organizować będzie seminaria, spotkania i prelekcje poświęcone problematyce będącej przedmiotem wzajemnego zainteresowania
f. Jeżeli zostanie o to poproszona, Izba podejmie działania o charakterze polubowno – mediacyjnym w sporach między członkami Izby, między członkami Izby, a biznesmenami nie zrzeszonymi i między członkami izby, a czynnikami w Polsce. Sfera takiej działalności obejmuje problematykę związaną z działalnością Izby i jej celami.
g. Izba rozpowszechni wiedzę i informacje na tematy gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i kulturalne poprzez wydawanie biuletynów, broszur i katalogów.
h. Izba będzie popierać badania dotyczące ekonomii i gospodarki Izraela i Polski w kontekście obustronnych stosunków handlowych.
i. Izba działać będzie na wszystkich płaszczyznach jakie uzna za stosowne dążąc do realizacji swoich statutowych celów i do zacieśnienia współpracy między Izraelem a Polską.

5. Członkostwo

a. Członkiem Izby może być indywidualna osoba lub organizacja, która po zapłaceniu składki została zatwierdzona przez Zarząd i której przyświecają cele określone w Statucie Izby.
b. Zgodnie z paragrafem 3a Statutu, Zarząd jest uprawniony do przyznania Członkowstwa Honorowego osobie indywidualnej, lub podmiotowi prawnemu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju stosunków z Polską i w realizacji statutowych celów Izby. Decyzja w tej sprawie musi zostać zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie, po uprzednim omówieniu przez to forum działalności i zasług kandydata na Członka Honorowego. Członkowstwo Honorowe wymaga godnego reprezentowania Izby, zgodnie z jej Statutem i obowiązującymi normami prawnymi. Członek Honorowy posiada prawa zwykłego członka, włącznie z czynnym i biernym prawem wyborczym do wszystkich organów i instytucji Zrzeszenia.

6. Przyjmowanie członków

a. Kandydat na członka Izby powinien zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu, wypełniając specjalny kwestionariusz, który został opracowany zgodnie z wytycznymi paragrafu 1 Statutu, zawartym w dodatku do Ustawy o Zrzeszeniach z 1980 roku.
b. Składający prośbę winien zobowiązać się do przestrzegania Statutu Izby.
c. Decyzja o przyjęciu kandydata w poczet członków Izby zależy od decyzji Zarządu i znajduje się wyłącznej prerogatywie Zarządu
d. Organizacja, która zostanie członkiem Izby winna poinformować Zarząd, przez kogo będzie reprezentowana. Każda organizacja będzie reprezentowana przez jedną osobę, której przysługiwać będzie prawo udziału w głosowaniach. Jednocześnie jednak w tej sprawie Zarząd może postanowić inaczej.

7. Prawa i obowiązki członków

a. Każdy członek winien zapłacić składkę w wysokości ustalonej przez Zarząd.
b. Sposób uiszczenia opłaty i wysokość kary za ewentualne zaległości, zostaną ustalone przez Zarząd.
c. Członkowie Izby są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług Izby.
d. Każdy członek jest uprawniony do głosowania podczas rocznego Walnego Zgromadzenia i w posiedzeniach zwołanych w trybie nadzwyczajnym, pod warunkiem, że ma zapłacone składki.
e. Każdy członek może zostać wybrany na każde stanowisko w Izbie pod warunkiem, że zapłacił roczną składkę w terminie do 30 marca.

8. Pozbawienie członkostwa

a. Jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję, członek Izby, który nie zapłacił rocznej składki przestaje być jej członkiem. Decyzja taka zobowiązuje Zarząd do wysłania do niego pisemnego zawiadomienia na 30 dni przed podjęciem ostatecznej decyzji. Ostatecznym terminem w którym należy zapłacić roczną składkę członkowską jest 30 marzec każdego roku. W przypadku jej nie zapłacenia, członek Izby będzie mógł złożyć wyjaśnienie przed decyzją Zarządu w jego sprawie. Nowi członkowie zapłacą składkę od dnia w którym zostali członkami Izby.
b. Zarząd ma prawo pozbawić członkostwa w Izbie, jeżeli członek nie realizował celów statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, działał na szkodę Izby lub został uznany winnym popełnienia hańbiącego przestępstwa.

c. Przed pozbawieniem członkostwa, Zarząd winien umożliwić członkowi złożenie stosownych wyjaśnień.
d. Decyzja o pozbawieniu członkostwa zgodnie z punktem ‘b’ wymaga akceptacji co najmniej trzech czwartych składu Zarządu.
e. Osoba, która została pozbawiona członkostwa, nie jest uprawniona do otrzymania zwrotu zapłaconych składek.
f. Przedstawiciel organizacji wybrany do jednej z kierowniczych instancji Izby, przestanie być jej członkiem, jeżeli reprezentowana przez niego organizacja przestanie być członkiem Izby, jeżeli zostanie przez tą organizację zwolniony ze stanowiska w Izbie i jeżeli został zwolniony przez Zgromadzenie. Nie dotyczy to przypadku w którym członek został przyjęty do Izby osobiście i wybrany osobiście do jednej z kierowniczych instancji.

9. Roczne Walne Zgromadzenie

a. Zwyczajne Walne Zgromadzenia członków Izby będą odbywać się zgodnie z ustaleniami Statutu co najmniej raz do roku.
b. Zaproszenia na Roczne Walne Zgromadzenie zostaną wysłane do wszystkich członków Izby, co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, normalną pocztą na adres widniejący w dokumentacji Izby. W zaproszeniu winien znaleźć się porządek dnia.
c. Roczne Walne Zgromadzenie wybierze pośród członków Izby biorących udział w posiedzeniu, przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza.
d. Zarząd przedstawi Rocznemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i sprawozdanie finansowe obejmujące okres jaki upłynął od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
e. Walne Zgromadzenie omówi i zatwierdzi sprawozdanie finansowe Izby oraz dokona wyboru referenta. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia polityki Izby i do odpowiedniego poinstruowania Zarządu.
f. Walne Zgromadzenie posiadać będzie moc prawną jeżeli będzie w nim uczestniczyć co najmniej 10 procent członków Izby.
g. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony i w ustalonym terminie zabraknie statutowego kworum, posiedzenie Rocznego Walnego Zgromadzenia zostanie odroczone o pół godziny. Po upływie tego czasu Walne Zgromadzenie rozpocznie obrady i będzie uprawnione do podjęcia decyzji i uchwał niezależnie od liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
h. Członek Izby tylko wtedy będzie mógł uczestniczyć w głosowaniu na forum Rocznego Walnego Zgromadzenia lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli będzie na nim obecny fizycznie. Walne zgromadzenie wybierze Zarząd, Komisję Rewizyjną lub rewidenta.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zbierze się za każdym razem po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Zarząd zadecyduje też o miejscu, terminie i porządku dziennym. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą zadecydować również członkowie Izby, jeżeli jedna dziesiąta wszystkich członków Izby i Komisja Rewizyjna zażądają tego na piśmie.
b. Zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną rozesłane zgodnie z wytycznymi zawartymi w paragrafie 9 b.
c. W czasie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego uczestnicy wybiorą przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza.
d. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować na temat każdego punktu znajdującego się na porządku dnia.
e. Paragrafy 9 f i 9 h obowiązują również w odniesieniu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem koniecznych zmian wynikających ze względów merytorycznych.

11. Tryb podejmowania decyzji przez Roczne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Decyzje Rocznego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane będą zwykłą większością głosów, jeżeli względy formalno – prawne i Statut nie wymagają tego inaczej. W przypadku tej samej ilości głosów, o wyniku głosowania może zadecydować przewodniczący Zgromadzenia.

12. Honorowe tytuły Prezydenta i vice Prezydentów

Walne Zgromadzenie ma prawo przyznać tytuły Honorowego Prezydenta i Honorowych vice Prezydentów. Wyróżnione w ten sposób osoby będą zobowiązane do godnego reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz, działalności zgodnej ze statutowymi celami Izby i do promocji podejmowanych przez nią przedsięwzięć.

13. Prezydent Izby

a. Prezydent Izby zostanie wybrany zwykłą większością głosów uczestników Walnego Zgromadzenia. Jego kadencja będzie trwać 3 lata.
b. Walne Zgromadzenie wybierze co najmniej czterech vice prezydentów Izby, Honorowego Skarbnika na okres dwóch lat.

14. Zarząd

a. Izbą kierować będzie Zarząd posiadający wszystkie uprawnienia włącznie z tymi, które nie zostały w Ustawie o Zrzeszeniach z 1980 roku, przepisach dotyczących Walnego Zgromadzenia lub innych instancji Izby.
b. Zarząd zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję.Zarząd będzie liczyć co najmniej czterech członków.
c. Zarząd składać się będzie z Prezydenta Izby, pełniącego obowiązki Prezydenta i co najmniej czterech vice prezydentów i honorowego skarbnika. Wszyscy oni zostaną wybrani przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie do Zarządu zostaną zaproszeni obserwatorzy z: Instytutu Eksportu, Związku Przemysłowców, Zrzeszenia Izb, Ministerstwa Handlu i Przemysłu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i atachatu handlowego Ambasady Polskiej. Obserwatorzy nie są członkami Zrzeszenia i dlatego nie będą członkami Zarządu i innych instancji i struktur Zrzeszenia. W związku z tym nie będą posiadać uprawnień członków Zarządu i innych instancji Zrzeszenia. Mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia, ale nie mogą wypowiadać opinii i nie mogą w jakikolwiek sposób wpływać na proces podejmowania decyzji.
d. Zarząd będzie pełnił swoje obowiązki aż do wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Zarządu.
e. Członek Zarządu, który nie był obecny na 50 procentach lub więcej zebraniach Zarządu w czasie swojej kadencji, nie będzie mógł przedstawić swojej kandydatury na dodatkową kadencję jeżeli Zarząd za zgodą Prezydenta nie zaakceptuje tego zwykłą większością głosów.
f. Zarząd decyduje o formach swojej działalności mogąc jednocześnie przekazać niektóre prerogatywy wybranym przez siebie członkom podkomisji.
g. Zarząd mianuje dyrektora Izby, określi jego kompetencje oraz ustali jego warunki pracy i wysokość wyposażenia.
h. Zarząd zadecyduje o tym kto będzie miał prawo do podpisywania dokumentów Izby i zobowiązań finansowych.
i. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia
j. Niezbędne kworum na posiedzeniach Zarządu wyniesie co najmniej 3 członków w tym prezydent lub jego zastępca.
k. Zarząd będzie protokołować przebieg posiedzeń i treść podjętych uchwał.
l. Decyzje Zarządu zostaną podjęte w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku gdy w głosowaniu dojdzie do remisu, propozycja uchwały nie zostanie przyjęta.

15. komisja Rewizyjna

a. Komisja Rewizyjna zostanie wybrana przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. W jej skład wejdzie co najmniej trzech członków.
b. Komisja Rewizyjna sprawdzi działalność finansową Izby i jej księgi rachunkowe. Sprawozdanie w tej sprawi Komisja przedstawi do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
c. Walne Zgromadzenie może postanowić, że zamiast Komisji Rewizyjnej zostanie mianowany rewident.

16. Rewident Izby

Walne Zgromadzenie mianuje rewidenta Izby, który będzie zajmować sie kontrolą
Rachunków i sprawozdań finansowych Izby.

17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rachunkowości i wpływów

a. Majątek i dochód Izby zostaną użyte tylko i wyłącznie w celu realizacji statutowych celów Izby. Zabrania się dzielenia zarobków między członkami Izby w jakiejkolwiek formie.
b. Izba prowadzić będzie bloczki rachunkowe, które odzwierciedlą pełny i wiarygodny obraz sytuacji finansowej Izby.
c. Każdy członek Izby ma prawo wglądu do bloczków rachunkowych w godzinach pracy biura Izby.
d. Zarząd zatwierdzi i przedstawi do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Izby, po wcześniejszej kontroli i zatwierdzeniu przez rewidenta, zgodnie z postanowieniami paragrafu 16.

18. Budżet Izby

Propozycja rocznego budżetu Izby, opracowana przez Prezydenta Izby, honorowego skarbnika i dyrektora zostanie przedstawiona Zarządowi do zatwierdzenia przed każdym nowym Rokiem Budżetowym zaczynającym się 1 stycznia.

19. Zmiany w Statucie Izby

a. Propozycje zmian w Statucie Izby zostaną przedstawione do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym.

b. Propozycje zmian statutowych winny zostać przedstawione Zarządowi, co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, winno obejmować informację w sprawie proponowanych zmian.
c. Zmiany w Statucie Izby, nabierają mocy obowiązującej, jeżeli zostaną zatwierdzone przez co najmniej dwie trzecie uczestników Walnego Zgromadzenia.

20. Likwidacja

a. Izba ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia podjąć decyzję o dobrowolnym samo rozwiązaniu i o mianowaniu likwidatora lub likwidatorów. Decyzja wymaga zatwierdzenia przez co najmniej dwie trzecie uczestników Walnego
Zgromadzenia, którzy 21 dni wcześniej wraz z zawiadomieniem o terminie Walnego Zgromadzenia podobnie jak wszyscy członkowie Izby zostali poinformowani o planowanym rozwiązaniu.
b. Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu sprzęt i majątek Izby po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań i należności finansowych, zostaną przekazane innej instytucji publicznej zgodnie z literą i duchem paragrafu 9 b przepisów o podatku dochodowym. Sprzęt i majątek nie zostaną podzielone między jej członków. O sposobie przekazania sprzętu i majątku Izby innej instytucji, zadecyduje Walne Zgromadzenie zwołane w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym.

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]