Home > Członkowie Izby w Polsce > ATK Fashion Interior sp. z o.o.

ATK Fashion Interior sp. z o.o.

Firma ATK Fashion Interior sp. z o.o. stanowi samodzielny podmiot gospodarczy nie wchodzący w skład żadnych struktur typu holding czy też koncern.
Kierownictwo firmy stanowi jednoosobowy osobowy zarząd tj. Prezes Zarządu

Prezes zarządu jest uprawniony do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu firmy. Zarząd dysponuje kadrą kierowniczą posiadającą odpowiednie uprawnienia branżowe do wykonywania i nadzorowania pracy w terenie. Nadzór nad pracą zarządu sprawuje Walne Zgromadzenie Wspólników.